dr hab. Jarosław Szczechowicz, prof. UWM

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej UWM w Olsztynie, autor wielu publikacji naukowych. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego, samorządów oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przygotowuje projekty umów na potrzeby obrotu gospodarczego. Doradza w sprawach związanych z ich zawieraniem, wykonywaniem oraz rozwiązywaniem.

Specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego, także pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Reprezentuje Klientów przed sądami, powszechnymi i administracyjnymi, urzędami i organami administracji państwowej. Specjalizuje się w sprawach o podziałach majątku, zniesieniu współwłasności, działu spadku, naruszenia dóbr osobistych, rozwodowych, spadkowych w procesach odszkodowawczych, w tym związanymi z wypadkami komunikacyjnymi, ubezpieczeniowych, oraz wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umów (m.in. spory na tle umów o roboty budowlane, spory dotyczące wad przedmiotu sprzedaży, sprawy o zapłatę kar umownych, związane z wzajemnymi rozliczeniami po odstąpieniu od umowy).

dr Adrianna Szczechowicz

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Posiada tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Aplikację radcowską odbyła w OIRP w Olsztynie. Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim. Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się w obszarze prawa cywilnego i prawa karnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. W ramach prowadzonej praktyki świadczy również pomoc prawną cudzoziemcom.

Radosław Bałasz

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie rzeczowym oraz w szeroko rozumianym prawie gospodarczym. Zajmuje się również sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym obrotem nieruchomościami, inwestycjami, dziedziczeniem oraz odszkodowaniami. Jego zawodowe zainteresowania dotyczą także prawa stowarzyszeń i prawa rodzinnego.

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, przy której odbyła aplikację radcowską. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje w szczególności na prawie zamówień publicznych, jak również na szeroko rozumianym prawie cywilnym, gospodarczym, oraz administracyjnym, w tym związanym z obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego oraz postępowaniami przed organami administracji. Posiada także doświadczenie w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Milena Klein