?WYGRANA SPRAWA – czy można odzyskać zapłacony zadatek? ?

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię, nasi Klienci zawarli umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Zapłacili sprzedającemu spory zadatek. Ciesząc się na zakup ich wspólnego, wymarzonego domu dla założonej rodziny niezwłocznie przystąpili do procedury uzyskania kredytu. Niestety, ze względu na charakter nieruchomości uzyskali informację, że ?bank? odmówi udzielenia kredytu. Natychmiast, nawet nie czekając na jego oficjalne stanowisko, przystąpili do złożenia wniosku w innym banku, wytypowanym wcześniej przez pośrednika jako kredytujący nieruchomości o podobnym charakterze jak będąca przedmiotem umowy przedwstępnej. Mimo ich starań i szybkości działania, okazało się, że nie zdążą uzyskać kredytu w wyznaczonym w umowie przedwstępnej terminie. Próbowali porozumieć się z właścicielką nieruchomości, ale ona nie była zainteresowana przedłużeniem umowy. Zatrzymała zadatek i wystawiła ponownie na sprzedaż nieruchomość za wyższą cenę.

Sam fakt wręczenia przy zawieraniu umowy zadatku nie przesądza o tym, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, żądać sumy dwukrotnie wyższej.

W niektórych wypadkach zadatek powinien być zwrócony i nie mają wówczas zastosowania przepisy dotyczące obowiązku zapłaty dwukrotnej wysokości zadatku. Zadatek powinien zostać zwrócony, a strona umowy nie może domagać się od drugiej zapłaty dwukrotnej wysokości zadatku w sytuacji gdy:

•    umowa zostaje rozwiązana (dotyczy to także wypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przez sąd),

•    niewykonanie umowy nastąpiło na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,

•    niewykonanie umowy nastąpiło na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponoszą obie strony umowy (np. obie strony nie spełniły warunków zawarcia umowy ostatecznej, zawartych w umowie przedwstępnej).

W przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości brak możliwości zawarcia umowy definitywnej związany jest przede wszystkim z koniecznością uzyskania kredytu, którego udzielenie przez bank warunkowane jest otrzymaniem danych dotyczących konkretnej umowy. O winie w braku udzielenia kredytu można mówić, gdyby kredytobiorca celowo zaniechał dostarczenia wymaganych dokumentów, lub nie posiadał zdolności finansowych, których istnienie deklarował w dniu zawarcia umowy przedwstępnej.

Złożyliśmy pozew do Sądu. W postępowaniu sądowym zostało przeprowadzonych szereg dowodów, w tym również z zeznań świadków. Wykazaliśmy, że nasi Klienci nie ponoszą winy za niewykonanie umowy sprzedaży. W ocenie Sądu nasi Klienci nie mieli żadnego wpływu na fakt nieuzyskania kredytu,  a zatem nie mogą ponosić odpowiedzialności w stosunku do właścicielki nieruchomości. W konsekwencji Sąd zasądził od właścicielki nieruchomości obowiązek zapłaty na rzecz naszych Klientów całości zapłaconego zadatku wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz koszty postępowania sądowego!